ПУБЛІКАЦІЇ З ПРОБЛЕМАТИКИ МОЛОДІЖНОГО ПРОТЕСТУ 60-Х РР. ХХ СТ. В КРАЇНАХ ЗАХОДУ

1. Мінаєв А.В. Молодіжний рух другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах Заходу: причини піднесення /А.В. Мінаєв // Питання історії нового та новітнього часу: Збірник наукових статей. — Вип. 6. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – С. 281-287.

2. Мінаєв А.В. Піднесення молодіжного руху другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах Заходу та причини його занепаду /А.В. Мінаєв // Питання історії нового та новітнього часу: Збірник наукових статей. — Вип. 7. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 114-124.

3. Мінаєв А.В. Причини активізації молодіжного радикалізму в країнах Заходу в другій половині 60-х рр. ХХ ст. та його особливості /А.В. Мінаєв // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Вип. 10. – Тернопіль, 2000. – С. 237-242.

4. Мінаєв А.В. Ідейні витоки молодіжного руху другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах Заходу /А.В. Мінаєв // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Вип. 13. – Тернопіль, 2001. – С. 198-204.

5. Мінаєв А.В. До питання про особливості радянської історіографії молодіжного руху 60-х рр. ХХ ст. в країнах Західної Європи і США / А.В. Мінаєв // Історична панорама: Збірник наукових статей. – Вип. 1. — Чернівці: Рута, 2004. – С. 81-89.

6. Мінаєв А.В. Радянська історіографія молодіжного руху 60-х рр. ХХ ст. в країнах Заходу та її особливості / А.В. Мінаєв // Буковинський журнал. – 2004. — № 3-4. – С. 57-65.

7. Мінаєв А.В. Бітники та їх вплив на характер молодіжного протесту 60-х рр. ХХ ст. в країнах Заходу / Мінаєв А.В // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 229-230. — Чернівці: Рута, 2004. – С. 219-221.

8. Мінаєв А.В. Поняття «субкультура» та «контркультура» в контексті молодіжного протесту другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах Західної Європи та США /А.В. Мінаєв // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 3. – С. 72-85. ==> (АННОТАЦИЯ/SUMMARY)

9. Мінаєв А.В. Рух хіпі як прояв молодіжного неполітичного протесту в другій половині 60-х років ХХ ст. у країнах Західної Європи та США / А.В. Мінаєв // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Випуск 13. – Луцьк, 2007. — С. 162-168. ==>

10. Мінаєв А.В. Ідеологія молодіжного протесту в країнах Західної Європи та США (друга половина 60-х рр. ХХ ст.) / Мінаєв А.В. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Ізмаїл, 2008. Вип.. 25. – С 20 – 24.

11. Мінаєв А.В. Молодіжний протест 60-х років ХХ ст. в країнах Західної Європи: витоки та суть // Суспільно-політична історія Європи в ХХ столітті. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – C. 219-240.

12. Мінаєв А.В. Основні форми, прояви та етапи суспільно-політичного протесту молоді в 60-х роках ХХ ст. в країнах Заходу // Історична панорама: Науковий збірник ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 28-29. — С. 79-105. ==> (АННОТАЦИЯ/SUMMARY)

Тези виступів на конференціях:

1. Мінаєв А.В. Масова свідомість активістів та учасників молодіжного руху другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах Заходу: аналіз за Е. Фроммом / Мінаєв А.В // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії / Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції 8-9 лютого 2001 р. – Луганськ: СНУ, 2001. – С. 239-242.

2. Мінаєв А.В. Криза системи вищої освіти в країнах Західної Європи і США в 50 – 60-х рр. ХХ ст. та реакція молоді / Мінаєв А.В // Матеріали ХХVI міжвузівської науково-методичної конференції «Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою» 21-23 березня 2001 р. – Полтава: ПКІ, 2001. – С. 382-386.

3. Мінаєв А.В. Ідейні джерела молодіжного радикалізму другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах Заходу / Мінаєв А.В // Крок у майбутнє: Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за підтримки Київської міської державної адміністрації (22-24 травня 2002 р., м. Київ). – К.: Політехніка, 2002. – С. 105.

4. Мінаєв А.В. Молодіжний рух другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах Заходу: причини занепаду / Мінаєв А.В // Збірка тез доповідей учасників ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за підтримки Київської міської державної адміністрації «Крок у майбутнє» (25-27 червня 2003 р., м. Київ) / Уклад.: Кухарєв С.О. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2003. – С. 94.

==> НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ